Categorie: Geen categorie

Doorbraak in verbeteren verkeersveiligheid van Noordbroek

De DAR en meerdere werkgroepen in Noordbroek zijn al jaren bezig de verkeersoverlast in de Hoofdstraat zoveel als mogelijk te beperken. De gemeente Midden Groningen is zich van deze situatie bewust en wil ook medewerking verlenen om tot een oplossing te komen.

Tot op dit moment is de staat van zaken als volgt:

A: Om het nodeloze verkeer richting Slochteren dat door Noorbroek geleidt wordt te voorkomen is men bezig (z.s.m.) het volgende te realiseren:

1e: De bebording van de N33 richting Slochteren wordt aangepast (dit moet i.s.m. Rijkswaterstaat)

2e: De bebording binnen de gemeente die hierop van toepassing is wordt idem aangepast

3e: De diverse routeplanner organisaties zijn gevraagd de routes aan te passen, zodat verkeer voor Slochteren niet meer door Noordbroek wordt verwezen.

B: De Hoofdstraat  / Slochterstraat wordt t.z.t. verboden voor vrachtverkeer m.u.v. bestemminsverkeer.

C: Zodra Corona het toelaat wil de gemeente weer om de tafel met de afgevaardigden van de diverse werkgroepen om de voorgang en de toekomst te bespreken.

NAM begint met opruimen gasputten Zuiderveen (Botjesweg)

De NAM heeft de DAR gevraagd om Noordbroek op de hoogte te stellen van het opruimen van de gasput aan de Botjesweg. Onderstaande tekst komt uit de brief die ons is aangereikt. Kern van dat verhaal is dat er mogelijk licht- en geluidsoverlast kan plaatsvinden. Wees hier op voorbereid. De werkzaamheden starten al op 16 februari, ongeveer 2 weken eerder dan gepland.

Weghalen gasput locatie Zuiderveen (Botjesweg)
Zoals wellicht bekend is NAM gestart met het opruimen van de gasputten binnen het Groningen gasveld. In de afgelopen maanden oktober 2020 tot eind januari 2021 heeft de speciaal ontwikkelde Opruimtoren de putten van de locatie Uiterburen in Zuidbroek opgeruimd. Deze Opruimtoren komt laatste week van februari naar de locatie Zuiderveen, gelegen aan Botjesweg te Noordbroek voor het opruimen van 1 van 12 aanwezige putten.

Locatie Zuiderveen
De locatie Zuiderveen is een in bedrijf zijnde gaswinning en -behandelinginstallatie met 12 gasputten. Een van de aanwezige putten, put Zuiderveen-6 is sinds geruime tijd buiten gebruik gesteld. In het weekend van 20 februari komt de Opruimtoren naar Zuiderveen om deze put definitief op te ruimen.

Planning werkzaamheden Opruimtoren
Volgens de huidige planning komt de toren rond 20 februari 2021 aan op de locatie waar de toren op put Zuiderveen-6 zal worden opgebouwd. Aansluitend zullen de opruimwerkzaamheden starten en naar verwachting zal de toren na 14 dagen de werkzaamheden afronden en vertrekt de opruimtoren naar een volgende locatie.

Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?
Vanaf 16 februari starten de voorbereidende werkzaamheden. Onderdeel van de voorbereiding is het drukvrij maken. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de fakkelinstallatie en zal er tijdelijk een vlam zichtbaar zijn. Door de aan- en afvoer van de opruimtoren zullen er aaneengesloten een groot aantal transportenbewegingen plaatsvinden. Ook tijdens de opruimwerkzaamheden zal er nog sprake zijn van een toename van vrachtbewegingen.
Op de locatie zelf hoort u het geluid van onze werkzaamheden. Het opruimen van de gasput vindt onafgebroken plaats; er wordt dus ook ’s nachts doorgewerkt. Daarvoor zal er extra verlichting rondom de opruimtoren worden geplaatst. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast voor u als om- en aanwonende tot een minimum te beperken.

Vragen
Op de website van de NAM, op de pagina over het opruimen van locaties  vindt u alle belangrijke informatie (https://www.nam.nl/veiligheid-milieu-en-schade/opruimen-locaties.html).

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

Vergaderingen DAR digitaal vanwege Corona maatregelen

De vergaderingen die komende tijd gepland staan, vinden vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Hiervoor is onlangs Microsoft Teams geactiveerd. De vergaderingen zijn openbaar, dus indien gewenst kunt u digitaal deelnemen aan deze vergaderingen. Laat via de Contact pagina weten dat u deel wilt nemen, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk een bericht terug met daarin de link voor de vergadering.

Zodra het weer mogelijk is om bij elkaar te mogen zitten, vinden de vergaderingen plaats in het MFC.

DorpsAdviesRaad Bestuur weer compleet

Sinds December 2020 is het bestuur van de DorpsAdviesRaad weer compleet. Nadat eerder Shandro Vader als bestuurslid was toegevoegd, is nu Rob Timans ook aangetreden als bestuurslid van de DAR. Met deze bezetting kunnen we in 2021 ons inzetten voor Noordbroek.

Leefbaarheid en veiligheid staat op het spel door verkeersoverlast.

Wanneer het verkeersprobleem in Noordbroek niet opgelost wordt, zullen de mensen wegtrekken, jonge mensen zich hier niet settelen ondanks ons  multifunctioneel centrum. Het dorp zal eerder vergrijzen en een stille dood sterven. Oftewel de leefbaarheid is ten dode opgeschreven.” Dit zei Jelte Ruiter, voorzitter Dorpsadviesraad (DAR) Noordbroek, gisteravond tegen de raadscommissie Midden-Groningen.

 Het verkeer in de Hoofdstraat en deels op de Slochterstraat zorgt voor veel overlast, aldus Ruiter.

Enquête
Een enquête uitgevoerd in de Hoofdstraat door de DAR, waarbij bijna 80 procent van de mensen geënquêteerd werden, gaven ruim 80 procent van deze mensen aan ernstige last te ondervinden van het huidige verkeer dat van deze straat en deels ook de Slochterstraat gebruik maakt.

Krankzinnig
Van 20 maart tot en met 27 mei 2019 is het krankzinnige aantal van gemiddeld 3.300 voertuigen per dag gemeten. Let wel, dit is een gemiddelde gemeten over 24 uur. Kun je nagaan hoeveel voertuigen er op piekmomenten dan door de straat zijn gereden. Ieder normaal denkend mens begrijpt dat dit de leefbaarheid van een dorp volledig afbreekt.

Aardbevingen
De inwoners zitten volgens Ruiter te trillen in hun stoel wanneer er weer een groot voertuig langs dendert. In Noordbroek lacht men om de gemeten aardbevingen. Trillingen die overeenkomen met krachten van 2 à 3 op de Schaal van Richter zijn heel normaal. Schade aan huizen door het verkeer is zeker niet denkbeeldig, maar valt niet te bewijzen.

Onhoudbaar
De situatie in Noordbroek is volgens de DAR-voorzitter al meer dan 15 jaar onhoudbaar. Hij verwacht dat de gemeente Midden-Groningen nu van de gelegenheid gebruik maakt om dit grote probleem op te lossen.

Leefbaarheid
Leefbaarheid en veiligheid, daar gaat het hier om. In het dorp waar men het openbaar vervoer heeft laten verdwijnen, bepaalde economische sectoren heeft laten groeien zonder daarvoor de noodzakelijke infrastructuur aan te passen, gaan de noodzakelijke leefbaarheid en veiligheid op dit moment volledig de mist in.

Meeliften
Wat de DAR betreft moet de gemeente meeliften op de verdubbeling van de N33 (Zuidbroek – Appingedam). “Er is 95 miljoen euro beschikbaar om de leefbaarheid in Midden-Groningen op niveau te brengen.

Parallelwegen
Ook Ruiter vindt dat er voor het agrarisch transport alternatieve routes danwel parallelwegen gecreëerd moeten worden.

De raadscommissie besprak dit onderwerp:

Het verkeer op de N33 dat richting het noorden rijdt en in Slochteren moet zijn, wordt via verkeersborden door Noordbroek gestuurd. Deze borden moeten volgens de SP (Richard Croeze) en VVD (Mieke Bos) worden aangepast, waardoor het (zwaar) verkeer niet meer door dit dorp rijdt. Beide partijen zeiden dit gisteravond tijdens de discussie over de verkeers(on)veiligheid op de Hoofdstraat in Noordbroek.

Klap
Aanpassing van deze borden is de kortste en makkelijkste klap, aldus Bos.

Rijkswaterstaat
Wethouder Jaap Borg (VVD) zegt dat de gemeente al contact heeft gehad met Rijkswaterstaat en daar dit verzoek heeft neergelegd. Er wordt aan gewerkt. Het resultaat weet ik niet.

Al zeker 15 jaar
Bewoners van de Hoofdstraat ondervinden al zeker 15 jaar overlast van het (landbouw- en zwaar) verkeer in hun straat. De Hoofdstraat afsluiten voor landbouw- en zwaar – met uitzondering van bestemmingsverkeer – heeft volgens de politiek geen zin. Handhaven is immers zeer lastig.

Rondweg
De aanleg van een rondweg om het dorp heen is de kortste klap. Zo zou er een verbinding Pastorieweg – Scheemderweg, verbinding Meerlandseweg – Slochterstraat en/of verbinding in noordelijke richting of verlengde parallelweg kunnen komen. De kosten zijn echter het struikelblok. De verwachting is dat deze aanpak vele miljoenen euro’s kost.

Dorpsinformatiepunt wordt DCZ Mit Mekoar

Wegens gezondheidsklachten van de vaste medewerker Fijko Slijm is vanaf woensdag 6 maart j.l. het Dorpsinformatiepunt gesloten. Fijko heeft een neurologisch probleem en heeft beperkt afasie. Hij komt dus niet meer terug. Fijko dankt een ieder voor de goede samenwerking in de afgelopen 4 1/2 jaar!
Na overleg met de Dorpszorgcoöperatie is besloten dat Mit Mekoar deze taak overneemt. Om gebruik te maken van incidentele hulp is het niet nodig lid te zijn van het DZC. Mit Mekoar gaat proberen alle vragen te beantwoorden en kan rekenen op ondersteuning van het Maatschappelijk Activiteiten Centrum. (MAC) in Muntendam. U kunt terecht met uw vragen over zorg- en dienstverlening en vrijwillige hulp. Ook voor tuinvragen dus. Wij zoeken, samen met U, welke ondersteuning het beste past bij u. Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger voor het DZC Mit Mekoar, we kunnen hulp gebruiken die u kan helpen of ondersteunen met uw vraag. Of we leggen namens u contact met een andere organisatie waar u verder wordt geholpen. Het loket van DZC Mit Mekoar is maandag- en donderdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur open. Het is gevestigd in Gockingaheem. U kunt zich melden bij de receptie, dan wordt u doorverwezen. Of neem contact op via info@mitmekoar.nl of bel 06 – 21135662.

Dorpsinformatiepunt Noordbroek
Locatie Gockingaheem

Havenstraat 2
Noordbroek 9635 CL
Open ma en do 10:00 uur tot 12:00 uur
e-mail: info@mitmekoar.nl
Tel. 06 – 21135662

MAC Muntendam 0598-729393
e-mail: mac@midden-groningen.nl
Of klik voor de website MAC

Onacceptabele verkeersoverlast Hoofdstraat Noordbroek

In Noordbroek speelt al vanaf de 90e jaren het probleem van verkeersoverlast. Noordbroek is een belangrijke verkeersadre voor de omgeving. Ook de Slochterstraat en de Noorderstraat hebben met deze overlast te maken. Het verkeer is in de loop de jaren niet alleen intensiever geworden, maar ook de voertuigen worden groter en groter. De Hoofdstraat anders inrichten haalt het zware verkeer niet weg en lost het probleem niet structureel en effectief op. De Wergroep N33 DAR heeft plannen gemaakt om door middel van een parallelweg de Hoofdstraat te ontlasten. Hierover is reeds meerdere keren overleg geweest met de wethouders Verschuren en Borg. In deze gesprekken wordt erkent dat er een probleem is, maar wordt vervolgens afgedaan met de conclusie dat er andere prioriteiten bij de gemeente worden gesteld. Vandaar dat de voornoemde werkgroep zich nu door middel van een brief wendt tot de Raad van Midden-Groningen met het verzoek haar verantwoordelijkheid te nemen.

Klik hier voor de volledige tekst van de openbare brief. (pdf.)