Dorps Advies Raad Noordbroek

De DAR, Dorps Advies Raad Noordbroek, functioneert als intermediair tussen gemeente Midden-Groningen en de bewoners van Noordbroek. Wij proberen leefbaarheid problemen te signaleren en maken ideeën en wensen van de bewoners kenbaar aan de gemeente. Aan de andere kant proberen wij Noordbroek te betrekken en draagvlak te creëren voor eigen voorstellen en voorstellen die de gemeente aandragen welke betrekking hebben op Noordbroek.

Wat doet de DAR?
Het doel van de DAR is om een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp te onderhouden. De DAR onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen. De DAR wil een klankbord zijn voor de bewoners van Noordbroek en zo nodig hun belangen behartigen bij de gemeente. ​De DAR adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen.

De leden van de DAR zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen politiek mag bedrijven.

Hoe vaak komt de DAR bijeen?
De DAR komt elke 2e maandag van de maand bijeen om de ontwikkelingen binnen de verschillende werkgroepen en lopende zaken te bespreken. Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk, mits u zich van te voren aanmeld. Dat kan via het Contactformulier op de site. Het 1e uur is publiekelijk toegankelijk, daarna gaat de vergadering besloten verder.

Wat kunt u van ons verwachten?
Noordbroek wil een vitaal en levendig dorp zijn binnen de gemeente Midden-Groningen met ruimte voor ondernemingszin en ontplooiing. Veiligheid en leefbaarheid zijn hierbij van cruciaal belang. De DAR wil zich hiervoor hard maken en zich laten gelden bij de gemeente Midden-Groningen. Dat doen wij zonder enig ander belang.

Kunnen wij als bewoners meedenken?
Uiteraard! De DAR wil dolgraag dat u meedenkt en ons op een opbouwende en positieve wijze kunt informeren en van advies kunt voorzien. Zowel bij bestaande als bij nieuwe aandienende problemen, die betrekking hebben op de leefbaarheid van Noordbroek.

Laat ons weten wat er in Noordbroek speelt, zowel positief als negatief. Op deze manier kunnen wij de saamhorigheid binnen Noordbroek vergroten om tot een gezamenlijk doel te komen: Een gezellig en sfeervol Noordbroek!
Via het contactformulier op deze site kunt u uw mening laten horen.

Enkele voorbeelden
Voorbeelden van de werkzaamheden van de dorpsraad zijn onder andere de verkeerveiligheid van het dorp, het meedenken over het woningbeleid en voor de jeugd activiteiten organiseren. Dat laatste verloopt op initiatief van de vrijwilligers van jeugdsoos Heartbeart, waarbij de DAR ondersteuning biedt.

De N33 wordt niet vergeten, ook in het verbredingstraject wil de DAR voor de belangen van Noordbroek opkomen en zijn mening laten horen.